DSC01857
DSC02993
DSC03021

Mapy zagrożenia powodziowego

Dyrektywa Powodziowa oraz ustawa Prawo wodne stanowią, że mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego, opracowane w I cyklu planistycznym, poddawane są przeglądowi i w razie potrzeby aktualizacji do dnia 22 grudnia 2019 r. (następnie co sześć lat).

Termin realizacji Projektu został wydłużony o 6 miesięcy. Po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnej opinii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w maju 2019 r. został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie Projektu z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wydłużający termin jego realizacji. Zgodnie z nowym harmonogramem podanie map do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nastąpi w terminie do 21 sierpnia 2020 r.

Mając na uwadze strategiczne znaczenie oraz wykorzystanie map w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym kraju, Wody Polskie dążą do uzyskania produktów najwyższej jakości. W związku z trudnościami, jakie nastąpiły podczas realizacji projektu, konieczne było wystąpienie o przesunięcie terminu jego realizacji.

Opracowane w II cyklu planistycznym mapy zagrożenia powodziowego (MZP) i mapy ryzyka powodziowego (MRP) będą obejmować łącznie około 29 tys. km rzekZakres obszarowy projektu dwukrotnie zwiększył się w stosunku do I cyklu planistycznego. Powodem jest duża ilość nowo zakwalifikowanych  cieków, na których zidentyfikowano znaczące ryzyko powodziowe i dla których konieczne są działania ograniczające tego rodzaju ryzyko.

Sporządzenie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego w skali całego kraju, dla tak dużego zakresu obszarowego, jest przedsięwzięciem bardzo złożonym, a jednocześnie wymagającym zachowania należytej staranności w odniesieniu do ustalenia wytycznych metodycznych, w zakresie opracowania danych hydrologicznych oraz modelowania hydraulicznego. Wymagało to licznych konsultacji i wypracowania wspólnego stanowiska uwzględniającego różne podejścia naukowe.

Pozyskanie, opracowanie oraz przygotowanie wszystkich danych wejściowych do MZP i MRP jest procesem bardzo czasochłonnym. Szczególną uwagę zwraca się na to, aby pozyskane dane topograficzne, geodezyjne, hydrologiczne i inne, wykorzystywane w procesie modelowania hydraulicznego, były odpowiedniej jakości i aktualności, gdyż od tego zależy dokładność sporządzonych MZP i MRP.

Jednym z kluczowych etapów tego procesu jest przeprowadzenie pomiarów terenowych, przy których wymagane są odpowiednie warunki hydrologiczne. Z uwagi na zbyt wysokie stany wód na przełomie lat 2017 i 2018 r. wystąpiły trudności w wykonywaniu pomiarów geodezyjnych koryt rzecznych, co w bezpośredni sposób przełożyło się na opóźnienie w realizacji projektu. Dodatkowo brak doświadczonych specjalistów ds. modelowania hydraulicznego na rynku pracy, zmniejszył w znaczący sposób możliwości rozbudowy potencjału kadrowego, który mógłby nadrobić powstałe zaległości.


Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dyrektywa Powodziowa) wymaga przygotowania map zagrożenia powodziowego (MZP) i map ryzyka powodziowego (MRP) w terminie do 22 grudnia 2013 r.

Za opracowanie map zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) odpowiadał Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego zostały opracowane w ramach projektu „Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” (ISOK) przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB – Centra Modelowania Powodzi i Suszy w Gdyni, Poznaniu, Krakowie i we Wrocławiu.

W dniu 22 grudnia 2013 r. mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego, przekazane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB, zostały opublikowane na Hydroportalu MZP i MRP w formie plików PDF.

W 2014 r. mapy podlegały sprawdzaniu i weryfikacji. Uwagi zgłaszane przez organy administracji były rozpatrywane i w uzasadnionych przypadkach uwzględniane.

Przekazanie przez Prezesa KZGW ostatecznych wersji map jednostkom administracji, o którym mowa w art. 88f ust. 3 ustawy Prawo wodne nastąpiło w dniu 15 kwietnia 2015 r.

Mapy w wersji kartograficznej w formacie pdf dostępne są na Hydroportalu KZGW, pod adresem: http://mapy.isok.gov.pl.

Zakres map zagrożenia powodziowego

Mapy zagrożenia powodziowego zostały sporządzone dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego (WORP).

Informacja o plikach cookies

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji można uzyskać na stronie naszej

 polityki prywatności

.